top of page

Tietosuojaseloste
Kotihoito Linnea Oy

Rekisterin nimi:
Kotihoito Linnean Oy:n asiakasrekisteri
Linda Oksman-Huovinen, puh. 050 555 8835

Rekisterin pitäjä:
Yrittäjä Linda Oksman-Huovinen
Y-tunnus: 3241725-7
Osoite: Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
Rekisterin tarkoituksena on kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden kotihoidon suunnittelu, toteuttaminen, järjestäminen ja seuranta tai muut siihen liittyvät tehtävät; hoito- ja palvelusuunnitelman ylläpitäminen,
palveluiden seuranta ja arviointi sekä neuvonta ja ohjaus.Lisäksi tietoja käytetään Kotihoito Linnean omiin markkinointitarjouksiin kuten etukampanjoihin ja yhteydenottopyyntöihin. Kotihoito Linnea ei myy tietojasi kolmansille osapuolille.
Tietoja yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain perusteella Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen Kanta- palveluihin (eResepti ja eArkisto).
Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin.

Lait, joihin tietojen käsittelytarve perustuu:

 • Henkilötietolaki 523/1999

 • Sosiaalihuoltolaki 710/1982

 • Kansanterveyslaki 66/1972

 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 293/2009

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-

  lystä 159/2007

 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

  siaali- ja terveyspalveluista 980/2012


Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri muodostuu pääsääntöisesti asiakastietojärjestelmän sisällöstä: sairaanhoitoon, hoivaan ja hyvinvointiin liittyvät kirjaukset, hoito- ja palve- lusuunnitelmat, kotihoidon käyntikerrat ja suunniteltu palvelun sisältö ja palveluaika. Lisäksi rekisteriin sisältyvät asiakkaalle tehdyt hoitotyön arviot.
Perustiedot asiakkaasta: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, koti- kunta, mahdollisesti samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen nimi ja henkilötunnus, lähiomaisen/edunvalvojan yhteystiedot.
Turvakiellossa olevien henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään. Mikäli rekisteriin muodostuu manuaalista arkistoa, kuten paperisopimuksia tai vastaavista, säilytetään niitä lukollisessa arkistokaapissa yrittäjän osoit- tamassa paikassa. Pääasiallisesti niitä pyritään säilyttämään asiakkaan kotona.
Rekisteriin voidaan tallentaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar- peellisia tietoja.
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapidon perusteena ovat laki viranomai-
sen toiminnan julkisuudesta (621/199) 24 §), Laki potilaan asemasta ja oi- keudesta (785/1992), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016 artikla 9).

Henkilötietojen tietolähteet:
Tiedot saadaan:

 • asiakkaalta

 • asiakkaan lailliselta edustajalta

 • hoitohenkilökunnalta, hoidossa syntyvät tiedot.

 • asiakkaan omaisilta, tarvittaessa asiakkaan suostumus

 • lomakkeista

 • evästeistä

 • hoitavilta yksiköiltä tai palveluntuottajilta asiakkaan tai hänen laillisen

  edustajansa suostumuksella


Teidon säilytysaika:
Kotihoito Linnea Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, esimerkiksi hoitosuhteen päätyttyä. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Kanta-arkistoon tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Potilaslain mukaisesti yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville tahoille:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL sekä muut valvontaviranomaiset

 • toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle, sen toimeksiantoa suorittavalle henkilölle, yhteisölle tai muulle viranomaiselle asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteutta-

miseksi taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi välttämättömät
tiedot, ellei toimenpiteitä muuten voida toteuttaa.

 • eräissä tapauksissa asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henki-

  lölle tai yhteisölle asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittä-

  miseksi tai toimenpiteen toteuttamiseksi

 • eräissä tapauksissa asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henki-

  lölle tai yhteisölle asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittä-

  miseksi tai toimenpiteen toteuttamiseksi

 • eräissä tapauksissa poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle

  tai muulle viranomaiselle

 • sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle väärinkäy- tösten selvittämiseksi

 • tieteelliseen tutkimukseen asiakkaan luvalla tai ministeriön/terveyden- huollon ja hyvinvoinninlaitoksen päätöksellä (tutkimuslupa)(Julkisuus- laki 621/1999)


Tietoja ei luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmän tiedot ovat suojattu käyttöoikeuksia rajaamalla. Kotihoito Linnea Oy:n toiminnasta vastaava sairaanhoitaja myöntää käyttöoikeudet järjestelmään. Työntekijältä vaaditaan sitoumus noudattaa Kotihoito Linnean tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita. Sähköisen tietojen käsittelyn avulla pidettävään asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Asiakasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus, joka jatkuu
myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Asiakastietojen valvonta tapahtuu lokitietojen avulla asiakkaan tekemän selvityspyynnön tai reklamaation pe- rusteella. Asiakkaalla on tiedonsaantioikeus rekisteritietojensa lainmukai- sesta käytöstä. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee suorittaa omaa asiakastietojen käytön seurantaa ja valvontaa esim. pistokokein tai sille tulleiden ilmoitus-
ten johdosta.
  
Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 523/99 26§). Asiakkaalla on oikeus nähdä edellä mainitut tiedot ja pyynnöstä saada niistä jäljennökset. Asiakas on oikeutettu tulemaan unohdetuksi. Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kotihoito Linnea Oy:n toiminnasta vastaavalle sairaanhoitajalle. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovutusta.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja käsittelemme, on useita oikeuksia EUGDPR-asetuksen mukaisesti. Alla on lueteltu nämä oikeudet:
a) Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, saat oikeuden tarkastaa nämä tiedot ja saada lisätietoja niiden käsittelystä.
b) Oikaisuoikeus: Jos henkilötiedoissasi on virheitä tai ne ovat puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisemista.
c) Poisto-oikeus: Voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos käsittelylle ei ole enää oikeusperustetta tai jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
d) Käsittelyn rajoittamisoikeus: Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun odotat tietojen oikeellisuuden tarkistamista.
e) Vastustamisoikeus: Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos siihen ei ole oikeutettua perustetta, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoitukset.
f) Tietojen siirrettävyys: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi strukturoituna, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla voi olla oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
g) Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruuttamista.
Jos haluat käyttää näitä oikeuksia tai saada lisätietoja niiden käytöstä, ota yhteyttä sähköpostitse tietosuojavastaavaamme [Linda Oksman, info@kotihoitolinnea.fi)].

bottom of page